Privacyverklaring NUTRiPRAKTIJK HOOGSTRATEN e.o.

NUTRiPRAKTIJK HOOGSTRATEN e.o. gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd Global Data Protection Regulation (GDPR) .

Als je gebruik maakt van diensten van NUTRiPRAKTIJK HOOGSTRATEN e.o. dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via de mail of online programma. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN/ Rijksregisternummer
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
  • Huisarts, specialisten of andere hulpverleners

Waarom is dat nodig?

NUTRiPRAKTIJK HOOGSTRATEN e.o. heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

NUTRiPRAKTIJK HOOGSTRATEN e.o. bewaart jouw persoonsgegevens 30 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (de Federale Commissie van de FOD Volksgezondheid ‘Advies het patiëntendossier’).

Delen met anderen

NUTRiPRAKTIJK HOOGSTRATEN e.o zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). NUTRiPRAKTIJK HOOGSTRATEN e.o. heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

NUTRiPRAKTIJK HOOGSTRATEN e.o zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft NUTRiPRAKTIJK HOOGSTRATEN e.o een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. NUTRiPRAKTIJK HOOGSTRATEN e.o  blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar (info@dieetvoorlichting.be). Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

NUTRiPRAKTIJK HOOGSTRATEN e.o neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het (0486667390) of via (info@dieetvoorlichting.be).

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door NUTRiPRAKTIJK HOOGSTRATEN e.o kun je contact opnemen via het algemene telefoonnummer of via info@dieetvoorlichting.be.